Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні
Примирні процедури як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання
Інвестиційний міжнародний арбітраж як форма захисту прав іноземних інвесторів
Питання періодизації законодавства про захист прав інвесторів
Законодавство про захист прав інвесторів: аналіз і напрями вдосконалення
Форми захисту прав інвесторів: поняття і класифікація
Захист прав інвесторів в досудовому порядку
Третейський суд як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання
Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання
Исковое требование как средство защиты прав инвесторов в сфере хозяйствования
Способи захисту прав інвесторів: теоритичні та практичні питання
Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення
Питання вдосконалення законодавства про способи захисту прав інвесторів
Державні та приватні інтереси в умовах інституту захисту прав інвесторів
Законодавчо-договірна форма захисту прав інвесторів: теоретико-правові аспекти
Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів
Інститут захисту прав інвесторів: поняття і особливості
К вопросу о разграничении компетенции между хозяйственным и административным судом при разрешении споров с участием субъектов предпринимательства
Поняття та напрями модернизації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва
Класифікація прав інвесторів у сфері господарювання
Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання
Класифікація способів захисту прав інвесторів
Теоретичні питання щодо вирішення спорів в інвестиційному міжнародному арбітражу
Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання
Специфіка захисту прав суб'єктів підприємництва
К вопросу о понятии защиты прав субъектов предпринимательства в судебном порядке
Баланс публічно-правового і приватно-правового інтересів як особливість інституту захисту прав інвесторів

1. Хримли А.Г. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности в процессе исполнения решений хозяйственных судов / А.Г. Хримли // Экономика и право. – 2009. – № 3 (25). – С. 199-203.

2. Хримли А. К вопросу о понятии защиты прав субъектов предпринимательства в судебном порядке / А. Хримли // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 71-73.

3. Хримли А.Г. К вопросу о разграничении компетенции между хозяйственным и административным судом при разрешении споров с участием субъектов предпринимательства / А.Г. Хримли // Экономика и право. – 2010. – № 3(28). – С. 102-105.

4. Хрімлі О.Г. Щодо судового оскарження дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби при виконанні рішень (ухвал, постанов) господарських судів / О.Г. Хрімлі // Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование: матер. междунар. науч.-практ. конф. (Донецк-Святогорск, 16-17 апреля 2009 г.) / МОН Украины, Донецкий национальный университет; ред.кол.: А.Г. Бобкова и др. – Донецк: Юго-Восток, 2009. – С. 256-258.

5. Хрімлі О.Г. Про окремі аспекти підвищення рівня захисту прав суб'єктів підприємництва господарськими судами України / О.Г. Хрімлі // Розвиток соціально-економічної інфраструктури України в умовах євроінтеграції: матер. наук.-практ. конф. (Полтава, 19-20 березня 2008 р.). – Полтава: ПІБ МНТУ, 2008. – С. 50-52.

6. Хримли А.Г. Об отдельных направлениях совершенствования судебной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства / А.Г. Хримли // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 30 квітня 2011 р.): у 2-х ч. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч.1. – С. 110-111.

7. Хрімлі О.Г. Теоретико-правовий аналіз поняття судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва / О.Г. Хрімлі // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Право». – Випуск 2. – 2013. – С.

8. Хрімлі О.Г. Особливості захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва у зарубіжних країнах / О.Г. Хрімлі // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Право». – Випуск 1. – 2014. – С.

9. Зельдіна О.Р., Хрімлі О.Г. Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти: монографія // О.Р. Зельдіна, О.Г. Хрімлі / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 176 с.

10. Зельдіна О.Р., Хрімлі О.Г. Поняття та напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва / О.Р. Зельдіна, О.Г. Хрімлі // Право України. – 2015. – № 8. – С. 120–129.

11. Хрімлі О.Г. Специфіка захисту прав суб’єктів підприємництва / О.Г. Хрімлі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: мат-ли Круглого столу (м. Київ, 4 грудня 2015 р.) -К: Вид-во Ліра –К, 2015. – С. 222–226.

12. Робоча програма навчальної дисципліни з курсу «Цивільне право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань «Право» (0304) напрям підготовки «Правознавство» (6.030401) / Академія муніципального управління: Київ, 2015.

13. Хрімлі О.Г. Інститут захисту прав інвесторів: поняття і особливості / О.Г. Хрімлі // Право України. – 2016. – № 3. – С. 222–229.

14. Хрімлі О.Г. Питання вдосконалення законодавства про способи захисту прав інвесторів / О.Г. Хрімлі // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. – С. 63–65.

15. Хрімлі О.Г. Способи захисту прав інвесторів: теоретичні та практичні питання / О.Г. Хрімлі // Economic and law paradigm of modern society. – 2016. – № 1. – С. 343–348.

16. Хрімлі О.Г. Державні та приватні інтереси в умовах інституту захисту прав інвесторів / О.Г. Хрімлі // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: мат-лы Междунар. научно-практ. конф. (27-28 марта 2015 г. Кишинев). . С. 12-16

17. Хрімлі О.Г. Форми захисту прав інвесторів: поняття і класифікація / О.Г. Хрімлі // Юридична Україна. – 2015. – № 10-12. – С. 98–102.

18. Хрімлі О.Г. Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів О.Г. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 60-65.

19. Хрімлі О.Г. Класифікація способів захисту прав інвесторів / О.Г. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 1-2. С. 35–41.

20. Хрімлі О.Г. Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення / О.Г. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 3-4. – С. 80-86.

21. Зельдіна О.Р., Хрімлі О.Г. Баланс публічно-правового і приватно-правового інтересів як особливість інституту захисту прав інвесторів / О.Р. Зельдіна, О.Г. Хрімлі // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 307-313.

22. Хрімлі О.Г. Законодавство про захист прав інвесторів: аналіз і напрями вдосконалення / О.Г. Хрімлі // Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Братислава, 6-7 травня 2016). С. 145–149.

23. Хрімлі О.Г. Питання періодизації законодавства про захист прав інвесторів / О.Г. Хрімлі // Сучасний вимір держави і права: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 20-21 травня 2016). С. 96–98.

24. Хрімлі О.Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання / О.Г. Хрімлі // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 188-192.

25. Хримли А.Г. Исковое требование как средство защиты прав инвесторов в сфере хозяйствования / А.Г. Хримли // Legea si viata. – 2016. – № 7. – С.131–134.

26. Хрімлі О.Г. Самозахист як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання / О.Г. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 63–67.

27. Хрімлі О.Г. Класифікація прав інвесторів у сфері господарювання / О.Г. Хрімлі // Право і суспільство // Право і суспільство. – 2016. – № 3. – Частина 2.– С. 82-86.

28. Хрімлі О.Г. Захист прав інвесторів в досудовому порядку / О.Г. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 5–6.– С. 68–73.

29. Хрімлі О.Г. Третейський суд як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання / О.Г. Хрімлі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2016. – № 21. – С. 96–99.

30. Хрімлі О.Г. Медіація як форма захисту прав інвесторів у сфері господарювання / О.Г. Хрімлі// Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 9. – С. 51–55.

31. O. Khrimli. Legislative-contractual form of investor rights protection: legal-theoretical aspects / O. Khrimli // «Innovation in science and education: challenges of our time» (12–17 September 2016 in Varna (Bulgaria)) / [collection of scientific papers ; edited by Maryna Dc. Olga Rudenko]. – London: IASHE, 2016. – 196 р. (рр. 141–143). (есть сертификат на статью). Інновації в науці та освіті: виклики сучасності: І міжнар. наук.-практ. (12-17 вересня 2016 р.), Болгарія – Україна. С. 141–143.

32. Хрімлі О.Г. Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання / О.Г. Хрімлі // Юридична Україна. – 2016. – № 7-8. – С.

33. Хрімлі О.Г. Інвестиційний міжнародний арбітраж як форма захисту прав іноземних інвесторів /О.Г. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 11. – С.

34. Хрімлі О.Г. Теоретичні питання щодо вирішення спорів в інвестиційному міжнародному арбітражу / О.Г. Хрімлі // Часопис Київського університету права – 2016. – № 3. – С.